Framgångsfaktorer för arbete

Framgångsfaktorer i arbetslivet för personer med synnedsättning.

Med stöd från Allmänna arvsfonden har SRF tillsammans med DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder och Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) gjort en studie om vad som kan vara framgångsfaktorer på arbetsmarknaden.

I studien bekräftas att de framgångsfaktorer som gäller generellt på arbetsmarknaden även gäller för personer med synnedsättning.

Viktiga framgångsfaktorer för personer med synnedsättning

Bland de framgångsfaktorer som bekräftas för personer med synnedsättning kan nämnas att man har en högskole- eller yrkesutbildning, valet av yrkesbransch, ett bra stöd från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, ett bra stöd från ett personligt nätverk samt ett gott självförtroende och en positiv syn på vilka möjligheter man har på arbetsmarknaden.

När det gäller utbildning så är andelen av de med synnedsättning i studien som har examen från högskola eller universitet dubbelt så stor för de som har arbete jämfört med de utan arbete.

Studien visar också att en positiv inställning från chefen och arbetskamraterna är viktig.

Undersökningen visar många intressanta olikheter mellan de tre målgrupperna. Inte minst syns sådana skillnader i den egna upplevelsen av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Där har gruppen med synnedsättning en mer positiv upplevelse än studiens två andra målgrupper. I tron på vilka möjligheter man har på arbetsmarknaden, har de med synnedsättning tvärtom en mer negativ syn än de andra.

Studien visar även riskfaktorer och svårigheter. Genom att sådana identifieras kan de kanske vändas till framgångsfaktorer. Till exempel är informanterna med synnedsättning och nedsatt rörelseförmåga de grupper som i betydligt större utsträckning slutade sin senaste anställning på grund av sin funktionsnedsättning. Samtidigt är det just de två grupperna som i lägre grad får jobb via Arbetsförmedlingen. Dessa och andra fakta i studien visar att den yrkesinriktade rehabiliteringen måste specialiseras och i högre grad utgå från individens egna behov och förutsättningar.

Med rapporten i hand kan vi bekräfta att personer med funktionsnedsättningar inte är en homogen grupp med samma behov och förutsättningar på arbetsmarknaden Det måste vara en av flera viktiga utgångspunkter när SRF, DHR och SDR tillsammans med resten av samhället arbetar för en mer inkluderande arbetsmarknad.

Här på finns två rapporter från studien:

Den kortare behandlar framgångsfaktorer för personer med synnedsättning och den längre innehåller fakta om studiens alla tre funktionshindergrupper.